Renault, Passion for life

Statut a pravidla soutěže „Vyhrajte Nový RENAULT Kadjar na měsíc
za fotku na Instagram“

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Renault Česká republika, a. s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3, PSČ 180 00, IČ: 60192801,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277
(dále jen „Pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Yashica Events, a.s., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Třebíč – Kožichovice, IČ: 07306041,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 8014,
(dále jen „Organizátor“)

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se bude konat na území České republiky v termínu od 26.1.2019 do 10.3.2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).
Soutěž je rozdělena do týdenních kol a to v následujícím rozmezí:

Každé kolo začíná v sobotu daného termínu v 9.00 a končí v neděli téhož víkendu v 16.00.

 

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s pobytem a doručovací adresou na území České republiky, registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu konání soutěže aktivní účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). V případě výhry souhlasí se zpracováním osobních údajů, údaje se zpracovávají po dobu soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele nebo Organizátora soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele nebo Organizátora, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která se podílela na vývoji nebo organizaci této soutěže, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil na Instagramu odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.
Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení nevhodného obsahu ze soutěže.

Duplicitní záznamy budou ze soutěže vyřazeny.

 

 4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky:

V průběhu doby konání soutěže bude na sociální síti Instagram sdílet své fotky s použitím hashtagu #kadjarnahorach a udáním lokace, ve které je pořízena. Úkolem je vytvořit co nejzajímavější nebo nejvtipnější SELFIE s vystaveným vozem model NOVÝ RENAULT KADJAR vystaveným v místě konání akce, tj.:

Leden 2019
26.–27.ledna – SKI & BIKE ŠPIČÁK – ŽELEZNÁ RUDA (ŠUMAVA)
 
Únor 2019:
02.–03.února – SKI CENTRUM ŘÍČKY (ORLICKÉ HORY)
09.–10.února – SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV (KRKONOŠE)
23.–24.února – SKIAREÁL ROKYTNICE NAD JIZEROU (KRKONOŠE)
 
Březen 2018:
02.–03.března – SKIAREÁL TANVALDSKÝ ŠPIČÁK (JIZERSKÉ HORY)
09.–10.března – SKIAREÁL BÍLÁ (BESKYDY)

 

5. Výhra v soutěži a její uplatnění

HLAVNÍ VÝHRA V SOUTĚŽI

Výhrou je zapůjčení vozidla Nový Renault Kadjar na měsíc. Pohonné hmoty do vozidla nejsou součástí výhry. Přesnou specifikaci vozidla (model, výbavu) určí Pořadatel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.

Po skončení soutěže bude porotou složenou ze zástupců pořadatele a organizátora vybrán nejlepší příspěvek a autor výherního postu získá výhru.

Výherce bude vyhlášen na webových stránkách www.kadjarnahorach.cz a v komentáři pod výherním příspěvkem na stránkách Instagramu www.instagram.com. Součástí komentáře bude i požadavek na zaslání kontaktních údajů výherce na adresu kadjarnahorach@yashica.cz.

Vyhlášení výherce se uskuteční do 31.března 2019.

Výherce je na vyžádání povinen zaslat Organizátorovi prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu kadjarnahorach@yashica.cz své osobní údaje ve struktuře: jméno a příjmení, telefon, ulice, obec, PSČ. Předmět emailu „KADJAR na měsíc“ do 7 dnů od data vyžádání. V případě nesplnění této podmínky výhra propadá ve prospěch autora dalšího nejlepšího příspěvku.

UPLATNĚNÍ VÝHRY:

Výherce je povinen uzavřít s pořadatelem písemnou smlouvu o zapůjčení vozidla a absolvovat školení k bezpečnému užívání vozidla.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který odmítne uzavřít písemnou smlouvu o zapůjčení vozidla, nepřevezme vozidlo ve stanovený termín, neabsolvuje školení k bezpečnému ovládání vozidla, nesplní některou z podmínek účasti v soutěži, nebo který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly či je ze soutěže vyloučen; nárok na výhru ztrácí soutěžící i v dalších případech uvedených v těchto pravidlech. V případě, že nárok soutěžícího na výhru zanikl, tato propadá Pořadateli.
Vozidla budou výherci předány osobou určenou pořadatelem v termínu a místě dle volby Pořadatele.
 
Výherce je povinen:

V případě škodné události související s provozem vozidla je výherce povinen se spolupodílet na náhradě škody a jiných nákladech s touto událostí spojených do výše spoluúčasti definované ve smlouvě o tzv. povinném ručení, týkající se vozidla (10%, minimálně však 10 000 Kč).

VEDLEJŠÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
Vedlejší výhrou v soutěži je 2x SKIPASS do vybraných ski areálů. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.

Po skončení každého kola soutěže, tzn. v neděli v 16.00 dané lokace, bude porotou složenou ze zástupců pořadatele a organizátora vybrán:

Výherce bude vyhlášen na webových stránkách www.kadjarnahorach.cz a facebooku https://www.facebook.com/renault.cz/ a v komentáři pod výherním příspěvkem na stránkách Instagramu www.instagram.com. Součástí komentáře bude i požadavek na zaslání kontaktních údajů výherce na adresu kadjarnahorach@yashica.cz.

Výherce je na vyžádání povinen zaslat Organizátorovi prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu kadjarnahorach@yashica.cz své osobní údaje ve struktuře: jméno a příjmení, telefon, ulice, obec, PSČ. Předmět emailu „NOVÝ RENAULT KADJAR“ do 7 dnů od data vyžádání. V případě nesplnění této podmínky výhra propadá ve prospěch autora dalšího nejlepšího příspěvku.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) Pořadateli soutěže (dále jen „Správce“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pověřeného zpracovatele pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. V rozsahu a pro účely výše uvedené je Správce oprávněn předávat osobní údaje svým smluvním partnerům v rámci autorizované sítě prodejců a servisů RENAULT a DACIA a dále v rámci skupiny RENAULT, a to rovněž do jiných států v EU. Účastník bere na vědomí zákon o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemným podáním (bližší informace na www.dacia.cz/pravni-ujednani/), má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §77, násl. §84 a násl. zákona č.89/2012 občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení, adresu a podobu výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

8. Další ustanovení

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v soutěži.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno stejným způsobem, jako tato pravidla soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výhercům předána v souladu s pravidly soutěže.

Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora či Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech, a dále, že Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních předpisů smluvně vyloučit.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny ani s funkčností elektronické sociální sítě Instagram.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.kadjarnahorach.cz, zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

Případné námitky k průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat na e-mailovou adresu kadjarnahorach@yashica.cz, a to do 3 pracovních dnů od vyhlášení vítěze. Na námitky podané později nebude brán zřetel.
 

Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení soutěže, tj. od 26.1.2018.

V Praze, dne 24.1.2019

Zpět na soutěž